Мэдэгдэл

Энд бичиж эхлэнэ үү...

Мэдэгдэл

Хөгжлийн банкны асуудлыг мэрэжлийн түвшинд шалган тогтоож,
(1) улс төрийн хариуцлага,
(2) хуулийн хариуцлагыг хатуу тооцохыг шаардаж байна!
Үүнд намууд, иргэний нийгмийн байгуулагууд, иргэдийг хамтран ажиллах, нэгдэн дэмжихийг уриалж байна.
Хөдөлмөрийн Үндэсний Нам (ХҮН)

Тунхаг
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Risus, sit imperdiet risus, venenatis at.