ИЛ ТОД БАЙДАЛ: САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Аудиторын тайлан 2022

Улс төрийн намын тухай хуулийн 20.3-т “…санхүүгийн үйл ажиллагаандаа аудит хийлгэж, нийтэд мэдээлнэ” гэж заасны дагуу ХҮН нам 2022 оны санхүүгийн тайландаа аудит хийлгэн олон нийтэд мэдээлж байна. ХҮН нам 2022 онд 241,883,570.00 (Хоёр зуун дөчин нэгэн сая найман зуун наян гурван мянга таван зуун далан) төгрөгийн мөнгөн орлого бүрдүүлжээ. Үндсэн үйл ажиллагааны зардалд 211,934,230.00 (Хоёр зуун арван нэгэн сая есөн зуун гучин дөрвөн мянга хоёр зуун гуч) төгрөг зарцуулжээ. Аудитораар Брайт Жи Ти Кэй Аудит ажилласан болно.

Аудиторын тайлан 2020

Улс төрийн намын тухай хуулийн 20.3-т “…санхүүгийн үйл ажиллагаандаа аудит хийлгэж, нийтэд мэдээлнэ” гэж заасны дагуу Хөдөлмөрийн үндэсний нам 2020 оны санхүүгийн тайландаа аудит хийлгэн олон нийтэд мэдээлж байна. Хөдөлмөрийн үндэсний нам 2020 онд 370,355,123.59 (Гурван зуун далан сая гурван зуун тавин таван мянган нэг зуун хорин зуун төгрөг тавин есөн мөнгө) төгрөгийн мөнгөн орлого бүрдүүлжээ. Сонгуулийн зардалд 174,991,800 (Нэг зуун далан дөрвөн сая есөн зуун ерэн нэгэн мянга найман зуун) төгрөг, 110,681,614 (Нэг зуун арван сая зургаан зуун найман нэгэн мянга зургаан арван дөрвөн) төгрөгийг бусад үндсэн үйл ажиллагаанд зарцуулжээ. Аудитораар Мэжик Консалтинг Аудит ажилласан болно.

Аудиторын тайлан 2019

Хөдөлмөрийн үндэсний нам нь 2019 онд нийт 33,289,000 (Гучин гурван сая хоёр зуун наян есөн мянган) төгрөгийн мөнгөн орлого бүрдүүлсэн байна. Үүний гишүүдийн татвар, хураамжаар 33,109,000 (Гучин гурван сая нэг зуун есөн мянган) төгрөг, дэмжигчдийн хандиваар 180,000 (Нэг зуун наян мянган) төгрөг тус тус бүрджээ. Харин нам тухайн жилд нийт 35,645,797 (Гучин таван сая зургаан зуун дөчин таван мянга долоон зуун долоон) төгрөгийн мөнгөн зардлыг намын мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, намын дотоод үйл ажиллагаа болон зар сурталчилгааны зардалд зарцуулжээ. Хөдөлмөрийн үндэсний намын 2019 оны санхүүгийн тайланг “Акдар Аудит ХХК” хийж гүйцэтгэн дүгнэлт гаргасан болно.

Ерөнхийлөгчийн сонгууль 2021

УИХ-ын нөхөн сонгууль 2021

УИХ-ын сонгууль 2020