Д.Энхбаяр
Намын байгуулалт хариуцсан газрын дарга

Энд бичиж эхлэнэ үү...

П. Ганзориг
Ерөнхий нарийн бичгийн дарга