С.Үлэмж
Хууль, эрх зүй хариуцсан газрын дарга

Энд бичиж эхлэнэ үү...

Б. Мөнхдөл
Улс төрийн бодлого, үйл ажиллагаа хариуцсан газрын дарга