Нийт гадаад өр 29,933.8 сая ам.доллар

МОНГОЛ УЛСЫН НИЙТ ГАДААД ӨР 29,933.8 сая ам.доллар


Эх сурвалж...

*Монгол улсын гадаад өрийн статистик нь Засгийн газар, Төв банк, Хадгаламжийн байгууллагууд, Бусад салбарын нийт гадаад өр болон Хөрөнгө оруулагчийн зээлийн нийлбэр дүн юм.