Бүтээмж 4,166.1 мян.төг

БҮТЭЭМЖ 4,166.1 мян.төг

Эх сурвалж ...

Манай улсад 2005 оноос эхлэн бүтээмжийн үзүүлэлтийг тооцож эхэлсэн бөгөөд ҮСХ-с 2005 онд “Бүтээм тооцох аргачлал” –ыг баталж бүтээмжийг оны үнээр, салбараар, 2010 оноос “Бүтээмжийн үзүүлэлтийг зэрэгцүүлэх үнээр тооцох аргачлал”-ыг батлан улс орны хэмжээнд бүтээмжийн бодит өсөлтийг тооцож байгаа юм. Бүтээмжийг хамгийн энгийнээр томъёолбол тухайн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэх явцын гарцыг орцод харьцуулсан үзүүлэлт юм. Энэ нь бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ болох гарцыг бий болгохдоо хөдөлмөр, капитал гэх мэт орцыг хэмнэлттэйгээр ашиглаж, хэрхэн үр ашигтай, үр дүнтэй баялаг бүтээн болгосны хэмжүүр юм.