Ажилгүйдлын түвшин 7.8%

АЖИЛГҮЙДЛИЙН ТҮВШИН 7.8%

Эх сурвалж ...

*Ажилгүйдлийн түвшинг тооцоолохдоо ажилгүй иргэдийн тоог эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын тоонд харьцуулж тооцно. Эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам гэдэг нь тухайн цаг хугацаанд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, үйлчилгээ үзүүлэхэд ажиллах хүчээ нийлүүлж байгаа ажиллагч, нийлүүлэхэд бэлэн байгаа ажилгүй иргэдийг хамруулна. Эдийн засгийн идэвхтэй хүн амыг эдийн засгийн байнгын идэвхтэй хүн ам, эдийн засгийн тухайн үеийн идэвхтэй хүн ам гэж хоёр ангилна. Статистикийн танилцуулгад мэдээллийг эдийн засгийн тухайн үеийн идэвхтэй хүн амаар гаргасан.