Улсын төсвийн орлого 10,062.4 сая.төг

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨСВИЙН ОРЛОГО 10,062.4 сая.төг

Эх сурвалж ...

Улсын төсөв гэдэг нь нийгэм, эдийн засгийн зорилгыг хэрэгжүүлэх хэрэгсэл бөгөөд улсын мөнгөн хөрөнгийн төвлөрсөн хуримтлалыг бий болгож хуваарилж буй явдлыг хэлнэ. Өөрөөр хэлбэл парламентаас баталж, Засгийн газар бүрдүүлэн зарцуулдаг мөнгөн хөрөнгийг хэлдэг. Улсын төсвийн нийт орлогыг дотор нь: 1. Урсгал орлого 2. Тусламжийн орлого гэж 2 ангилдаг. Улсын төсвийн урсгал орлого - цэвэр дотоод эх үүсвэрээс бүрдэх бөгөөд а. татварын орлого, б. татварын бус орлого гэж ангилдаг. Улсын төсвийн тусламжийн орлого - гадаад орон, олон улсын байгууллагын буцалтгүй тусламжийн орлогоос бүрддэг. Улсын төсвийн нийт зарлагыг дотор нв: 1. Урсгал зардал 2. Хөрөнгийн зардал 3. Эргэж төлөгдөх цэвэр зээл гэж ангилдаг.